REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy, znajdujący się pod domeną internetową www.7style.pl/, zwany dalej „Sklepem Internetowym” jest ARTE Grzegorz Porczyński, ul. Jasna 22/3, 41-500 Chorzów, NIP 627-253-50-08, REGON 241711728, wpisany do rejestru przedsiębiorców CEIDG.
2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@7style.pl lub pod nr tel.: +48  607-041-244
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
5
. Właściciel www.7style.pl zobowiązuje się do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość. 

II. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.7style.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
2. Właściciel – ARTE Grzegorz Porczyński, ul. Jasna 22/3, 41-500 Chorzów, NIP 627-253-50-08, REGON 241711728.
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
4. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
5. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
9. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III. TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:

- urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
- dostęp do sieci Internet;
- adres poczty email.


2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi. Pliki te nie zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies, służą do wymiany informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem www.7style.pl i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV. REJESTRACJA I LOGOWANIE
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji, podając adres e-mail, login, szczegółowe dane osobowe oraz hasło, za pomocą formularza.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:

- przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
- dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
- Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

7. Zarejestrowany Klient ma możliwość:

- dostępu do statusu oraz historii zamówień;
- otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
- informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
- zamówienia Produktu,
- zmiany swoich danych;
- zmiany swojego hasła;
- sprawdzenia swoje zamówienia.


8
. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzenia rejestracji.
9
. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie do systemu.
10. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

V. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze. 
2. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
3. W przypadku braku towaru w magazynie klient jest o tym informowany drogą mailową lub telefoniczną.
4. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.
5. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
6. Do sprzedawanego towaru dołączany jest dowód zakupu.
7. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
8. Klient składa zamówienie w następujący sposób:

- wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka;
- podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
- wybór formy dostawy i płatności;
- zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”;
- wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;


9. zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie.
10. Zarejestrowani Klienci mają możliwość śledzić status realizacji zamówienia.
11. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:

- dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu;
- opis produktu;
- jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów;
- cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy (m.in. płatności i dostawy);
- formę dostawy – w tym termin, w którym nastąpi dostawa i jeżeli są jakiekolwiek - ograniczenia dot. dostawy np. ciężaru bądź lokalizacji;
- sposób płatności;
- informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni;
- informację o prawie do rękojmi;
w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.


12. Sklep dopuszcza możliwość odbioru osobistego w siedzibie firmy.

VI. FORMA PŁATNOŚCI
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w formie:

- przelewu bankowego;
- płatność przy odbiorze osobistym;
- zapłaty za pośrednictwem systemu płatności.


VII. CENY
1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w złotych zawierają podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
2. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta* jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta, wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy.
 *Nie dotyczy to Przedsiębiorcy, któremu został naliczony rabat. W tym przypadku doliczane są każdorazowo koszta transportu 

3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

VIII. DOSTAWA
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy dostępne na stronie Sklepu, są to:

- kurier DPD - wysyłki są wykonywane codziennie od pn do pt w dni robocze;
- Poczta Polska - wysyłki są wykonywane codziennie od pn do pt w dni robocze
- odbiór osobisty.


2. Termin dostawy to 5 dni roboczych, chyba, że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny. 
3. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany kupujący może odstąpić od umowy.
4. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
5. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy niż dostawy proponowane przez Sklep.
6. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
7. Towary dostarczane są tylko i wyłącznie na terenie Polski.
8. Opcja "DARMOWA DOSTAWA" 
- dotyczy jedynie Klientów detalicznych, których łączna kwota zamówienia wynosi 500zł 
9. W przypadku zamówień nieodebranych z winy Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do obciążenia Klienta kosztami związanymi z magazynowaniem oraz łącznym transportem tj do miejsca wysyłki i z powrotem.


IX. USŁUGA NEWSLETTERA
1. Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu wszelkich informacji, drogą mailową, dotyczących działalności Sklepu.
2. Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
3. Klient ma możliwość skorzystania z usługi przesyłania informacji w ramach Newslettera poprzez wpisanie adresu e-mail w pole Newsletter
4. Na wpisany przez Klienta adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usługi wraz z informacją: „Jeżeli chcesz zrezygnować z Newslettera”.
5. Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.

1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres firma ARTE Grzegorz Porczyński, ul. Jasna 22/3, 41-500 Chorzów, adres email: biuro@7style.pl.
2. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ARTE Grzegorz Porczyński, ul. Jasna 22/3, 41-500 Chorzów.
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Konsument, chyba, że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 
9. - świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
- świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
- świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- świadczeń w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
- świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.
10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Przedsiębiorcy.

XI. PRAWO KONSUMENTA DO RĘKOJMI
1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana m.in.

- listownie na adres: 
ARTE Grzegorz Porczyński

ul. Jasna 22/3 
41
-500 Chorzów,
- elektronicznie na adres: biuro@7style.pl 
- telefonicznie, nr tel.: +48 607-041-244


3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
10. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

XII. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH
Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących-osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

XIII. POZOSTAŁE
1. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.giphone.pl.
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
3. Jeżeli kupującym jest konsument, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży mogą być rozstrzygane w drodze mediacji  lub przez sąd powszechny według właściwości ogólnej.
4. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie przez Sąd Arbitrażowy lub Sąd Powszechny według właściwości miejsca siedziby Sklepu. 
5. Jeżeli kupującym NIE jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.